Retourbeleid AMR Europe

Het retourbeleid bestaat uit een  uittreksel van onze Algemene Voorwaarden, welke hier te lezen zijn.

Artikel 1 Definities
SDD: SDD Finance BV en/of haar dochtervennootschappen SDD Productions BV, SDD BV, SDD R&D BV en SDD Vastgoed BV, AMR Europe B.V., zijnde de opdrachtnemer
Koper = consument indien sprake van een natuurlijke persoon (= consument) of koper is rechtspersoon die met SDD een contractuele relatie aangaat of wenst aan te gaan uit hoofde van een met SDD gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, zijnde de opdrachtgever.
De bepalingen waar wordt verwezen naar “consument” zijn niet van toepassing op de koper niet zijn consument.

Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij producten.
6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. SDD mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De consument realiseert zich dat het herroepingsrecht niet geldt voor in zijn opdracht vervaardigde maatwerkproducten, waaronder doch niet uitsluitend ook worden verstaan, producten die weliswaar standaardafmetingen hebben maar op verzoek van de consument speciaal dienen te worden vervaardigd door een leverancier van SDD alsmede producten waaraan aanpassingen zijn verricht etc.
6.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. SDD mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Verlengde bedenktijd
6.3. Indien SDD de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6.4. Indien SDD de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan SDD.
8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) SDD. Dat laatste kan ook door de producten terug te brengen naar de showroom. Dit hoeft niet als SDD heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de SDD verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
8.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van SDD bij herroeping
9.1 Als SDD de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
9.2 SDD retourneert de (aan)betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij SDD aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit zal door de SDD duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, worden vermeld:
10.1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hieronder worden uitdrukkelijk, doch niet uitsluiten verstaan, producten weliswaar standaardmaten hebben maar specifiek voor de consument worden vervaardigd door een leverancier van SDD, alsmede producten waaraan aanpassingen hebben plaatsgevonden waardoor deze maar voor één specifieke persoon bestemd zijn.
2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra SDD de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Artikel 14 Retentierecht
SDD is gerechtigd om zaken die SDD van de koper onder zich heeft, onder hem te houden tot voldoening van alle kosten die SDD gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van koper, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voorvermelde of andere zaken van de koper, tenzij de koper voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 16 Garantie en service
16.1 SDD garandeert dat zaken die het merk SDD dragen gedurende één jaar na de datum van levering vrij zullen zijn van materiële gebreken. SDD zal materiële gebreken gedurende deze periode kosteloos herstellen en vervangen, met uitzondering van occasions die standaard een garantieperiode van 2 maanden dragen.
16.2 Indien SDD een zaak herstelt of vervangt, geschiedt dit binnen een redelijke termijn en met een redelijke zorgvuldigheid en vaardigheid.
16.3 SDD zal geen gebreken herstellen en geen defecte zaken vervangen indien het gebrek of het defect het gevolg is van een externe oorzaak, zoals slijtage door normaal gebruik, opzettelijke beschadiging, nalatigheid of indien niet door SDD geleverde software of hardware van een derde door koper wordt geïnstalleerd op of verbonden met de door SDD geleverde zaak, dan wel bij een ongeluk, gevaar, vochtigheidsbeheer, elektrische spanning of andere omgevingsomstandigheden die gewoonlijk niet in een veilige omgeving worden aangetroffen. SDD zal eveneens geen onderdelen van geleverde zaken herstellen of vervangen die door een derde zijn aangepast of hersteld.
16.4 De verplichting van SDD tot herstel of vervanging is niet van toepassing op verbruiksartikelen.
16.5 Op de door SDD geleverde zaken die niet het merk SDD dragen, wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan SDD is verleend en jegens SDD wordt nagekomen.
16.6 SDD biedt de koper de mogelijkheid om een service/onderhoudsovereenkomst af te sluiten voor zaken die het merk SDD dragen.

Augustus 2020

 

Translate